Statut Fundacji SeniorPlus

STATUT FUNDACJA SENIOR PLUS

I Postanowienia ogólne.


§ 1

1. Fundacja SeniorPlus została ustanowiona przez Fundatorów.

§ 2

Fundacja powstała w oparciu o zgodne oświadczenie fundatorów wyrażone w akcie notarialnym z dnia ……….2014 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przed Notariuszem Janem Holocherem w Krakowie Rynek Główny 30 Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U.1991.46.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja jest organizacją apolityczną. Misją fundacji SeniorPlus jest działanie na rzecz aktywności społecznej osób starszych, które w związku z wyżem demograficznym wchodzą w wiek senioralny oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich i ich rodzin.

§ 3

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja została powołana do życia na czas nieokreślony.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4

Ministrem właściwym z woli fundatorów, jak i z uwagi na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Fundacja używa pieczęci zawierającej nazwę Fundacji i jej siedzibę. Ponadto, Fundacja może używać emblematów, logo lub innych oznaczeń, zawierających nazwę Fundacji oraz w miarę potrzeb również inne elementy identyfikujące Fundację.

1.  II. Cele i działania Fundacji

§ 6

Celem fundacji „SeniorPlus” jest:

1.1. Inicjowanie oraz wspieranie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej, w tym szczególnie związanej z pracą i aktywnością zawodową oraz wiążącymi się z nimi schorzeniami, a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie,

1.2. Wspieranie i propagowanie idei oraz podnoszenie świadomości dotyczących aktywnego, godnego starzenia się, zdrowia, solidarności między pokoleniowej i integracji społecznej.

1.3. Kształtowanie świadomości obywatelskiej we wszystkich grupach społecznych i wiekowych, zwalczanie skutków narastającej znieczulicy wobec ludzi starszych.

1.4. Działania mające na celu rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej i poza formalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji, wsparcie kształcenia personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej.

1.5. Rozwój różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury, szkoły), włączenie do wspólnych działań młodszego pokolenia.

1.6. Działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

1.7. Działania służące rozwojowi różnych form wsparcia poprzez zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych.

1.8. Szerzenie edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków właściwej opieki, edukacji osób dorosłych.

1.9. Zwiększenie dostępności do działań leczniczych i rehabilitacyjnych dla Seniorów, wymagających specjalistycznej opieki medycznej poprzez tworzenie sieci gabinetów, placówek, domów seniora , pod patronatem Fundacji SeniorPlus.

1.10. Upowszechnianie uczestnictwa w zajęciach ruchowych, edukacyjnych, prozdrowotnych wśród rodzin środowisk o (niskim statusie materialnym) na terenach gminnych, miejskich, powiatowych.

1,11. Organizacja i pomoc w otwieraniu placówek terapeutyczno-rehabilitacyjnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje specjalistyczne na terenie kraju.

1.12. wdrażanie nowych metod leczenia urazów i chorób cywilizacyjnych narządu ruchu. problemów z zakresu schorzeń neurologii, psychiatrii, kardiologii, diabetologii, reumatologii, urologii, rehabilitacji oraz leczenia farmakologicznego pacjentów w starszym wieku.

1.13. Promowanie idei i działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od wieku i statusu społecznego.

1.14. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwój przedsiębiorczości.

1.15. pomoc społeczna, seniorom w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

§ 7

2. 
II. Fundacja realizuje swój cel poprzez:

2.1. Współpracę z organizacjami, urzędami, innymi stowarzyszeniami, instytucjami rządowymi samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i osobami, zaangażowanymi i zainteresowanymi sprawami Seniorów oraz dzieci wymagających szczególnej troski.

2.2.  Współpracę z organizacjami i instytucjami zagranicznymi, poprzez udział w międzynarodowych projektach.

3.

3.1. Organizowanie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych.

3.2. Organizowanie i finansowanie fachowej pomocy terapeutycznej (fizjoterapeutów, ortopedów, socjologów, psychologów, lekarzy geriatrii, pierwszego kontaktu).

3.3. Organizowanie i finansowanie działalności placówek partnerskich służących realizacji celu Fundacji w sposób, o którym mowa w § 6.

3.4. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, poprzez prowadzenie działań prozdrowotnych: ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja.

3.5. Finansowanie rehabilitacji, a także zakupu sprzętu potrzebnego do rehabilitacji, dla osób cierpiących na schorzenia kręgosłupa, skoliozę.

3.6. Wspieranie wszelkich przejawów aktywności seniorów w życiu społecznym.

3.7. Finansowanie pomocy rzeczowej w sprzęt rehabilitacyjny dla osób starszych o niskim statusie materialnym.

3.8. Współpracę z instytucjami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń działań na rzecz ochrony zdrowia społecznego.

3.9. Tworzenie programów stypendialnych i finansowanie działań mających na celu promowanie wybitnie uzdolnionej młodzieży akademickiej oraz młodych pracowników naukowych.

3.10. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów dotyczących;

a) – usługi badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych,
b) – usługi fizykoterapeutów,
c) – powstawanie placówek kształcenia praktycznego dla kadry medyczno – pielęgniarskiej
d) – wsparcie kształcenia personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej,
e) – ochrona zdrowia społeczeństwa, w tym szczególnie osób z nabytymi schorzeniami kręgosłupa,
f) – przynależność do Europejskich i Światowych Stowarzyszeń i Organizacji Zdrowia,
g) – prowadzenie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej,
h) – organizowanie wymiany naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
i) – nabywanie w celu przekazania placówkom służby zdrowia, gabinetom sprzętu medycznego i sprzętu rehabilitacyjnego,
j) – wydawanie czasopism, książek, broszur, płyt, projektów multimedialnych, ulotek itp. związanych z celami fundacji „SeniorPlus”

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. wkładów fundatorów
2. darowizn, spadków, zapisów
3. subwencji osób prawnych
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji

§ 10

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11

W celu zapewnienie ciągłości pracy Fundacji tworzy się fundusz rezerwowy, na który przeznacza się corocznie odpis w wysokości 10% osiągniętego przychodu.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

1. Osoby fizyczne i prawne krajowe, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej o ile wyrażą stosowne życzenie otrzymują tytuł Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
3. Tytuł Sponsora przyznają Fundatorzy na wniosek Zarządu Fundacji.

IV. Władze Fundacji:

§14

Władzami Fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji.

§15

1. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy na rok.

2. Zgromadzenie Fundatorów ustala, że może dokooptowywać do swojego składu nowych fundatorów.

3. Nowi fundatorzy zgłaszani są przez Zarząd podczas Walnego Zgromadzenia Fundatorów. Po zaakceptowaniu kandydatury przez Walne Zgromadzenie Fundatorów i wniesieniu wpisowego, nowi fundatorzy nabywają prawo 1 głosu na następnym rocznym Walnym Zgromadzeniu oraz w obradach Zgromadzenie Fundatorów w okresie do następnego Walnego Zgromadzenia.

4. Warunkiem przyjęcia do grona Fundatorów jest zobowiązanie do aktywnego udziału w obradach
Zgromadzenia Fundatorów.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są większością głosów przy udziale minimum 25% głosów przyznanych fundatorom na okres, w którym podejmowana jest uchwała.

6. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów, poza Walnym Zgromadzeniem podejmowane są większością głosów przy udziale minimum 50% głosów przyznanych fundatorom na okres, w którym podejmowana jest uchwała.

7. Poza Walnym Zgromadzeniem obrady Zgromadzenia Fundatorów, po uzyskaniu zgody większości Fundatorów, mogą być prowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem mediów elektronicznych.

8. W przypadku prowadzenia obrad z wykorzystaniu mediów elektronicznych Oświadczenia woli Fundatorów (głosowania) wyrażane są w formie pisemnej.

9. wyniku śmierci lub zdarzenia losowego miejsce Fundatora wraz z przypisanymi przywilejami może zostać przekazane poprzez Notarialne oświadczenie woli.

§16

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy :

1. wytyczanie kierunków działania Fundacji.

2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków.

3. Powoływanie członków Rady Konsultantów.

4. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

5. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności merytorycznej Zarządu Fundacji.

6. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz ocena rocznych sprawozdań finansowych i udzielania absolutorium Zarządowi Fundacji z jego działalności.

7. Kontrola stanu majątkowego i finansowego Fundacji.

8. Przedstawianie opinii w sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Fundacji.

9. Uchwalenie statutu i jego zmian.

§17

1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony i składa się z minimum 3 członków zarządu.

2. Fundatorom działającym łącznie służy prawo odwołania Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków w każdym czasie.

3. W miejsce odwołanego członka Zarządu Fundacji lub całego Zarządu Fundacji Zgromadzenie Fundatorów powołuje nowego członka lub nowy Zarząd Fundacji.

4. Powołanie lub odwołanie Zarządu, lub poszczególnych jego członków następuje zwykłą większością głosów Zgromadzenia Fundatorów.

5. Członkiem Zarządu Fundacji, Wiceprezesem Fundacji lub Prezesem może być Fundator.

6. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosu. W razie niemożności podjęcia uchwały głos Prezesa Fundacji liczy się podwójnie.

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu bądź odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów, albo złożenia rezygnacji.

8. Członkom Zarządu z tytułu uczestnictwa w jego pracach może przysługiwać wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Fundatorów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

§18

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.

2. Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością w sprawach zaciągniętych zobowiązań finansowych działając łącznie z Wiceprezesem.

3. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem.

§19

Zarząd Fundacji:

1. Zarządza majątkiem Fundacji

2. Przyjmuje subwencje, darowizny spadki i zapisy

3. Kieruje działalnością Fundacji

4. Tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej i działalności gospodarczej Fundacji.

5. Występuje z wnioskami w przedmiocie zmian statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

6. Zarząd Fundacji powołuje biura terenowe Fundacji. W tym przypadku ustala jego organizację, powołuje jego Kierownika, ustala zakres praw i obowiązków oraz zasady wynagradzania.

§20

1. Zarząd Fundacji może powoływać w zależności od potrzeb ciała doradcze i w takim przypadku jest zobowiązany określić: zakres ich działalności, regulamin działania oraz zasady wynagradzania.

§21

1. Uchwały Zarządu Fundacji, o ile Statut nie stanowi inaczej, zapadają – co do zasady – zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa. W przypadku równej liczny głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji, a w przypadku jego braku, przy równej liczbie głosów, rozstrzygający głos ma Fundator, do którego w przedmiocie podjęcia rozstrzygnięcia, mają obowiązek zgłosić się Członkowie Zarządu.

§22

1. Zmiana statutu, może dotyczyć zmian celów Fundacji.

2. Zmiana statutu może być dokonana jedynie jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Fundatorów podjętą na wniosek Zarządu Fundacji.

V Likwidacja Fundacji

§23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątkowych.

§ 24

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

§ 25

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony na cele realizacji zadań określonych w statucie Fundacji lub zasilenie innych organizacji społecznych i fundacji działających na rzecz medycyny lub ochrony zdrowia.

§ 26

Likwidatorem Fundacji jest członek Zarządu Fundacji.

§ 27

Do obowiązków likwidatora należy powiadomienie właściwego Ministra oraz Sądu Rejestrowego o likwidacji Fundacji, a także wyegzekwowania wszystkich należności Fundacji oraz zapłacenie wszystkich zobowiązań Fundacji, a po dokonaniu tych czynności przekazanie pozostałego majątku uchwałą podjętą przez Zarząd Fundacji.

VI postanowienia Końcowe

§ 28

1. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 29

Fundacja składa do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 30

1. Zgromadzenia fundatorów dla efektywniejszego realizowania swoich celów może podjąć uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłoby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 31

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych fundacja może podjąć działalność gospodarczą – zakres wykonywanej działalności gospodarczej Fundacji Senior Plus obejmuje następującą klasyfikację według PKD:

86.90.A ; Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D ; Działalność paramedyczna
86.90.12; Usługi świadczone przez pielęgniarki
86.90.13; Usługi świadczone przez fizjoterapeutów
86.90.E ; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
86.21.Z ; Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z ; Praktyka lekarska specjalistyczna
86.90.18; Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów,
85.59 B; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z ; Działalność wspomagająca edukację
82.99.Z ; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.20.Z ; Działalność centrów telefonicznych (call center)
81.30.Z ; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
81.21.Z ; Pozostałe sprzątanie
81.10.Z ; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
78.30.Z ; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
78.10.Z ; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
74.90.Z ; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.12.B ; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C ; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet
73.12.A ; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
70.22.Z ; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
70.21.Z ; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
68. 0.Z ; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z ; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
66.30.Z ; Działalność związana z zarządzaniem funduszami
66.29.Z ; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
59.11.Z ; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
47.99 Z ; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
47.19.Z ; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
33.19.Z ; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
32.50.Z ;Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych.

§ 32

1. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd może przeznaczyć na działalność gospodarczą środki będące w jej dyspozycji.

2. W przypadku zawierania umów lub rozporządzania majątkiem Fundacji, w których wartość przedmiotu odpowiednio umowy lub rozporządzenia każdorazowo przekracza 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), do dokonania tych czynności przez Zarząd Fundacji wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Fundatora.

§ 33

Działalność gospodarcza Fundacji może polegać także na nabywaniu akcji i udziałów w spółkach jak również na tworzeniu spółek z udziałem osób krajowych i zagranicznych.

Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Zgromadzenie Fundatorów.

Przewiń na górę